Uprawnienia

Adwokat Natalia Lechman posiada uprawnienia adwokackie i została wpisana pod nr 249 na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie.

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze zakres usług jakie mogą być świadczone przez adwokata stanowi szeroko pojęta pomoc prawna a w szczególności opracowywanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa adwokat może reprezentować Państwa interesy na terenie całego kraju. Adwokat udzieli Państwu pomocy w każdym rodzaju sprawy w pełnym zakresie wszystkich dziedzin prawa, ponieważ jego uprawnienia nie są ograniczane ustawowo. Adwokatowi można powierzyć prowadzenie sprawy karnej, cywilnej, gospodarczej, ale również podatkowej, administracyjnej lub rodzinnej. Uprawnienia adwokackie do działań prawnych przed sądami obejmują wszystkie instancje, poczynając od Sądów Rejonowych poprzez Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne, a kończąc na Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym.

Uprawnienia, status aktywności zawodowej i podstawowe dziedziny prowadzonej praktyki adwokackiej potwierdza wpis w Krajowym Rejestrze Adwokatów - Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Lechman oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Kancelaria Adwokacka Natalia Lechman. Zaświadczenie w formie aktualnego raportu jest dostępne w bazie danych Krajowego Rejestru Adwokatów - Adwokat Natalia Lechman.

Wypis z KRA