Uchwała w sprawie legitymacji adwokackich

UCHWAŁA NR 75/2010
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 5 października 2010 r.

W sprawie legitymacji adwokackich


Działając na podstawie art. 59 ust 3. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. 146, poz. 1188 z 2009 r. z późn. zm.) Prawo o adwokaturze oraz § 16 pkt 1) w zw. z § 13 ust.2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 26 listopada 1986 r. z późn. zm. uchwala się, co następuje:§ 1

1. Legitymacja oznaczona znakiem Adwokatura Polska, jest dokumentem stwierdzającym, że jej posiadacz jest adwokatem.
2. Legitymacja opatrzona numerem i datą wydania zawiera dane osobowe adwokata (imię, nazwisko, datę urodzenia), fotografię, numer aktualnego wpisu do izby adwokackiej oraz datę jej ważności. Jest ona podpisana przez właściwego dziekana.
3. „Europejska” legitymacja adwokacka zawiera ponadto dane Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz jej godło.
4. Na legitymacji umieszczony jest mikroprocesor stykowy, służący do przechowywania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz innych danych posiadacza legitymacji.
Wyjątek stanowi legitymacja adwokata nie wykonującego zawodu.
5. Legitymacja jest wykonana techniką poliwęglanową w technologii PCP (policarbonate color personalization).

§ 2

W sprawach legitymacji adwokackich właściwym jest dziekan i okręgowa rada adwokacka izby, w której jest wpisany adwokat.

§ 3

Na wniosek adwokata właściwa rada wydaje:
1) dodatkowo legitymację europejską,
2) legitymację wg wzoru nr 1 zamiast nr 2, dotyczącego adwokata nie wykonującego zawodu.

§ 4

Legitymacja wydawana jest bezpośrednio po złożeniu przez adwokata ślubowania oraz innych koniecznych wypadkach.

§ 5

1. Adwokat jest zobowiązany zachować szczególną pieczę nad legitymacją.
2. Adwokat może posługiwać się legitymacją wyłącznie w celach związanych
z wykonywaniem zawodowych czynności adwokackich.
3. W razie utraty legitymacji adwokat jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie właściwą radę.

§ 6

Wzory legitymacji określa załącznik do uchwały.

§ 7

Legitymacja zachowuje ważność przez 10 lat.

§ 8

Legitymacja podlega wymianie w razie:
1) upływu okresu jej ważności,
2) zmiany danych w niej zawartych,
3) uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 9

Legitymacja traci ważność w wypadku skreślenia z listy adwokatów lub aplikantów adwokackich.

§ 10

1. Koszty wydania legitymacji ponosi adwokat. Właściwa rada może pokrywać koszty jej wydania, a w szczególności pokrywać je tymczasowo.
2. Naczelna Rada Adwokacka na stronie internetowej (www.nra.pl) opublikuje adresy okręgowych rad adwokackich, do których znalazca legitymacji powinien ją zwrócić.

§ 11

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do aplikantów adwokackich.

§ 12

Dotychczasowa legitymacja traci ważność z dniem 31 października 2010 r.

§ 13

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 69/2010 z dnia 13.07.2010 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Załącznik


Sekretarz
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Krzysztof Boszko)
adw. Krzysztof Boszko